Ajánlat rögzítése

Első Magyar Termelői Tőzsde

Alkudj okosan és vedd olcsóbban!

Adatvédelmi nyilatkozat

1. BEVEZETÉS

PANGEBOT 1991 Betéti Társaság (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 24. 1/4., a továbbiakban Szolgáltató, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.ematt.hu alatt megtalálható, Első Magyar Termelői Tőzsde online piactér portállal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://ematt.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ címen.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Az esetleges változásokról honlapján folyamatosan értesíti látogatóit és felhasználóit.

Kérdéseikkel az info@ematt.hu e-mail címen tájékozódhatnak. A rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

A Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

2. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

2.1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.5. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

2.8. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.9. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.10. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.11. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.12. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

2.13. Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

2.14. Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016. április27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

 

3. ALAPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha

Az Infotv. 6. § (3) bekezdése és a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, 16. életévet be nem töltött kiskorú esetén az érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni a hozzájárulást, a felhasználó szavatol annak helyességéért.

A Szolgáltató a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

A Szolgáltató a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

A Szolgáltató az adatkezelést annak céljaival összefüggésben határozza meg, és a szükségesre korlátozza. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok pontosak, teljesek és időszerűek, minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson, érdekmérlegelési teszttel alátámasztott jogos érdeken, szerződés teljesítésén vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul. A személyes adatokat – a jelen tájékoztatóban egyébként nem jelzett esetben – a Szolgáltató a felhasználói kapcsolat fennállásáig és a polgári jogi igények érvényesítéséig tárolja. A Szolgáltató a csalás kiszűrése és megelőzése érdekében bizonyos személyes és tranzakciós adatokat tárol a felhasználóiról a szerződéses kapcsolat megszűnését követően is (fiók felfüggesztése, kizárása). Az adatok tárolása csak olyan mértékben és célból történik, hogy alkalmas legyen annak megakadályozására, hogy a kizárt felhasználó új fiókot indítson a jövőben. Az adatok tárolása annak érdekében történik, hogy a platform többi felhasználója számára biztonságos platformot megőrizze.

A Szolgáltató az adatkezelései esetében az alábbi szempontok alapján jelen Tájékoztatóban az alábbiak szerint ad részletes tájékoztatást:

 

4.1. A HONLAP LÁTOGATÓINAK, FELHASZNÁLÓINAK ADATAI, COOKIE-K (SÜTIK)

A honlapok látogatása során a Szolgáltató rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatok kezelésének jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke. Az IP címek rögzítésének folyamata az arányosság és az adattakarékosság elveivel összhangban került kialakításra. Az érintettek IP címei anonimizált, a látogatók esetleges regisztrációjával nem összekapcsolható módon kerülnek időtartamban tárolásra, így az érintettek magánszférájának korlátozása nélkül valósítja meg az anonim statisztikák készítését.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás és a honlap működésének elősegítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (süti) helyez el.

A cookie-król szóló részletes tájékoztatót itt olvashatja.

Mi az a süti fájl?

Valójában egy kis szöveges fájlról van szó, amely az egyes weboldalakon tett látogatással jön létre. Az oldal felhasználási módjáról szóló információk elmentésére szolgáló standard eszközként használatos.

Ily módon képesek vagyunk kölcsönösen megkülönböztetni (ám nem beazonosítani) az egyes felhasználókat, és a konkrét preferenciákhoz igazítani a tartalmat.

Ezek a fáljok több különböző célra használatosak.

Webáruházunk oldalain és mobil alkalmazásainkban a következőket használjuk:

Műszaki süti fájlok: ahhoz, hogy a webáruházunk helyesen működhessen (pl. hogy Ön felhasználói profilt hozhasson létre, bejelentkezhessen és árut, illetve szolgáltatásokat vásárolhasson), műszaki süti fájlokat használunk.

Funkcionális süti fájlok: ezek segítik, hogy ne kelljen folyamatosan bejelentkeznie, és ne kelljen állandóan újból és újból beállítania a preferenciáit (pl. a webáruház nyelvét). Ilyen esetben a jelszó mindig titkosított. E süti fájlok használata nem kötelező, de kellemesebbé és könnyebbé teszik webáruházunk meglátogatását.

Analitikai süti fájlok: az analitikai süti fájlok segítik jobbá varázsolni webáruházunkat, aminek legfontosabb haszonélvezője ismét Ön. Az analitikai süti fájlokat weboldalunkon a Google Inc. szkriptje gyűjti össze, amely ezt követően a szóban forgó adatokat anonimizálja. Az anonimizálást követően már nem személyes adatokról van szó, mivel az anonimizált süti fájlokat lehetetlen hozzárendelni egy konkrét felhasználóhoz, illetve konkrét személyhez. Mi kizárólag anonimizált süti fájlokat használunk.

A süti fájlokból következő ismereteket reklám céllal is használjuk, miután a szóban forgó adatok alapján olyan reklámokat jeleníthetünk meg akár idegen oldalakon is, amelyeket Önnel kapcsolatban relevánsaknak vélünk.

 

 

4.2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATFELVÉTELE A HONLAPON, STATISZTIKÁK ÉS MELEMZÉSEK KÉSZÍTÉSE

A Szolgáltató által üzemeltetett honlapok kódjai a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak.

Ezen adatok kezeléséről az egyes, a Szolgáltatótól független adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz nem férnek hozzá, a Szolgáltató kizárólag aggregált, nem személyes adatok elérhetőségét biztosítja.

Elérhetőségük: https://rackforest.hu/, https://www.google.com.

A Szolgáltató a felhasználók személyes adatait a szolgáltatásokat és a felhasználói élményt javító statisztikák, elemzések készítésére és informatikai rendszerek fejlesztése céljából is felhasználja.

 

4.3. REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS

A Szolgáltató a regisztrációs adatbázisban a jogi személy esetén

magánszemély esetén

kezeli.

Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. Az adatok kezelésének jogalapja a Felek közötti szerződés teljesítése, illetve kiegészítő jelleggel a felhasználó jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A felhasználók megismerése, a szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél, egyéb direkt marketing célú megkeresés és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok az érintett hozzájárulásán alapulva megadhatók: hol hallott először a piactérről, nem, születési idő, iskolai végzettség, foglalkozás, családi állapot, milyen területen dolgozik, melyik banknál vezeti a folyószámláját, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési köre.

A direkt marketing célú adatkezelést külön pont tárgyalja.

A megadott adatok többségének módosítását a honlapokon el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését a felhasználó az info@ematt.hu címen elektronikus levél formájában kezdeményezheti. Az adatok törlése akkor kezdeményezhető, ha a felhasználónak nincs tartozása a Szolgáltató felé, illetve minden tranzakciója értékelésre, vagy lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció/aukció/licit), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. Ez esetben személyes adatok (tovább) kezelése szerződés teljesítése és a Szolgáltató jogos érdekében történik. Ez esetben a számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig. A számlázási adatok kezelésének a jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

 

4.4. AZ ALKUVAL, AUKCIÓVAL, TRANZAKCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATOK

Termékek eladásra való felkínálása esetén a 4.3 pontban felsorolt adattípusokon felül nem kell további személyes adatokat megadni, de az eladó felhasználói neve nyilvánosságra kerül a termék adataival együtt. A tranzakció lezárását követően az eladó és a vevő megkapja a rendszertől a másik fél nevét, telefonszámát illetve e-mail címét.

A Szolgáltató rendszere a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként (rendszerüzenet).

A sikertelen tranzakciók adatait a rendszer 1 hónap elteltével törli.

A sikeres tranzakciók adatai - a tranzakció bizonyítása céljából - 5 évig megőrzésre kerülnek.

A regisztrációs adatok között megadott elérhetőségek valamelyikén (pl. e-mail, telefonszám) megkeresheti a Szolgáltató a felhasználót valamely tranzakció megerősítése céljából (pl. ha egy tranzakciót a vevő sikeresnek értékel, míg az eladó sikertelennek). Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése és a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Szolgáltató által – többek között a sikeres értékesítés után járó jutalékról, aukció feltöltési díjról, termékkiemelésről, extra szolgáltatásról – kiállított számlák és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatok kezelése és megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelező.

 

4.5. KERESKEDELMMI JELLEGŰ MEGKERESÉSEK, SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATOK ÉS EGYÉB ÉRTESÍTÉSEK, NYEREMÉNYJÁTÉKOK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA

A Szolgáltató a felhasználóit kereskedelmi jellegű megkeresések és személyre szabott ajánlatok útján értesíti újdonságairól, kiemelt ajánlatokról, új szolgáltatásairól, fejlesztéséről. A Szolgáltató a felhasználó által a regisztráció során, illetve a személyes menüben/felhasználói fiókban megadott elérhetőségeken (különösen: postai cím, telefonszám, e-mail cím) keresheti meg a felhasználót: többek között e-mail útján hírlevéllel, lakcímre küldött küldeménnyel, telefonszámára küldött SMS útján. A megkeresések tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.

A Szolgáltató a marketing tevékenységét és a direkt marketing célú megkereséseket a felhasználó az alapértelmezésben az Általános szerződési feltétel szerint, annak elfogadását a hozzájáruló ablak (checkbox) kipipálásával megadott, előzetes, kifejezett és tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával végzi. A felhasználó bármikor megtilthatja az egyes típusú direkt marketing célú megkeresések (hírlevelek, küldemény, SMS, stb.) fogadását a Szolgáltató közzétett e-mail vagy levélcímén. A felhasználó személyes menüjének/felhasználói fiókjának törlése esetén a direkt marketing célú megkeresések beállításai is törlésre kerülnek.

A felhasználó által a regisztráció során, illetve a személyes adatok menüben megadott e-mail címre vagy mobiltelefonszámra fizetési felszólítást, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást küldhet a Szolgáltató. Fentieken felül a Szolgáltató rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket (rendszerüzenet) is küldhet alkalmanként. A személyes adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben a jogi kötelezettség, illetve a szerződés teljesítése. A Szolgáltató a nyereményjátékok és kampányok szervezése céljából, illetve során – a részvételi szabályzatban rögzített külön tájékoztatáson alapuló érintetti hozzájárulás alapján – is kezelhet személyes adatokat.

 

4.6. KAPCSOLATFELVÉTEL

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével e-mail útján és/vagy telefonon keresztül lehet a Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a Szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges lezárása után archiválja. Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás, tájékoztatás, amelynek jogalapja a szerződés teljesítése.

 

4.7. EGYÉB CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást a szolgáltató.

A szolgáltató a regisztrációs adatok ellenőrzése (biztonsági adategyeztetés) során fényképes igazolványmásolatot kérhet, melyet külön adatkezelési tájékoztatás mellett a Szolgáltató jogos érdeke alapján a felhasználó e-mail útján szkennelve, vagy postai úton küldhet meg. Az adategyeztetés folyamata az arányosság elveivel összhangban került kialakításra, arányos az érintettek magánszférájának korlátozásával, mivel a személyes okmánybemutatás jelentős, aránytalan terhet róna mind a Szolgáltatóra, mind az érintett felhasználókra.

A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés célja a regisztrációs adatok valóságának ellenőrzése. A Társaság az Adategyeztetés folyamatát kizárólag olyan biztonsági kockázatot jelentő felhasználói vonatkozásában végzi el, akikről megalapozottan feltételezhető a visszaélés gyanúja.

Az Adategyeztetés során a regisztráció alkalmával megadott adatkör ellenőrzése a cél a felhasználói felület biztonságának megőrzése, az esetleges visszaélések kiszűrése és az esetleges bűncselekmények megelőzése érdekében. A regisztrációs adatkör jellegéből adódóan csak a személyi okmányok segítségével ellenőrizhető.

A Szolgáltató az Adategyeztetéssel érintett felhasználói számára csak az igazolandó adatok körének megküldését teszi kötelezővé. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat védett informatikai rendszerben ideiglenesen tárolja. A felhasználó által megküldött fénymásolatok/szkennelt adatok a biztonsági adategyeztetés lezárásával megsemmisítésre kerülnek, amelyről a felhasználókat külön e-mailben tájékoztatja a szolgáltató. A biztonsági adategyeztetés egyebekben külön adatkezelés, az adatkezelés céljáról és további feltételeiről az adatok igénylésekor külön tájékoztatást kap a felhasználó.

A szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság tájékoztatás adása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkeresheti a szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, A TÁROLÁS BIZTONSÁGA

A Szolgáltató honlapjait kiszolgáló szerverek a magas biztonsági elvárások teljesítésére alkalmas helyen kerültek elhelyezésre. A szolgáltató irodai környezete biztonságos és védett helyszínen, a szolgáltató székhelyén található.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 A Szolgáltató

Egyúttal a szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. AZ ADATKEZELŐ

Név: PANGEBOT 1991 Bt.

Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 24. 1/4.

E-mail: adatvedelem@ematt.hu

Cégjegyzékszám: 05-06-018157

Adószám: 26542766-2-05

 

7. ADATTOVÁBBÍTÁSOK

A Szolgáltató a felhasználók személyes adatait az online kereskedelmi portálok használatával összefüggésben, azok funkcionalitásából adódóan, az aukciók és tranzakciók teljesítése céljából a 4.3. pont alapján továbbíthatja magánszemély, illetve kereskedői státuszban lévő eladók részére. A továbbított, illetve hozzáférhetővé tett adatok köre az alábbiakra terjedhet ki: felhasználó név, név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási név és cím (ha eltér a megadott névtől és szállítási címtől).

A felhasználói adatbázisban tárolt személyes adatokhoz a Szolgáltató részére operációs és informatikai tevékenységet végző alvállalkozói rendelkezhetnek korlátozott hozzáféréssel. A Szolgáltató szavatolja, hogy alvállalkozók kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásával, az alvállalkozókkal kötött megállapodásban rögzített szerződéses keretek között férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz.

 

8. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

A Szolgáltató mindent megtesz, hogy a felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói megkereséseire, kérdéseire a lehető legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 30 napon belül válaszoljon. Amennyiben a felhasználó megkeresésének megválaszolásához – annak bonyolultsága, terjedelme vagy összetettsége okán – hosszabb válaszadási határidő szükséges, erről a Szolgáltató a megkeresés időigényének megadásával tájékoztatja a felhasználót.

 

Érintett jog meghatározás

I. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

II. Hozzáféréshez való jog

A felhasználó kérheti a Szolgáltatótól, hogy:

 III. Helyesbítéshez való jog

A felhasználó kérheti, hogy a Szolgáltató helyesbítse, ill. egészítse ki a pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt a Szolgáltató megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.   

IV. Törléshez, elfeledtetéshez való jog

A felhasználó a személyes adatának törlését kérheti, abban az esetben

A felhasználó a személyes adatának törlésére irányuló kérését A Szolgáltató. nem köteles teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:

A felsoroltakon kívül is előfordulhatnak olyan esetek, amelyek során a Szolgáltató jogosult megtagadni a felhasználó személyes adatainak törlésére vonatkozó törlését.   

V. Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog)

A felhasználó kérheti, személyes adatainak kezelésének korlátozását (ti. adatait zárolását), ám kizárólag, ha az alábbiak valamelyike teljesül

 Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosult a Szolgáltató használni, amennyiben:

VI. Adatok szállíthatóságának biztosítása

Az „adathordozhatósághoz való jog”

A felhasználó kérheti a Szolgáltatótól, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa a felhasználó rendelkezésére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa:

VII. Tiltakozáshoz való jog

A felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg.

Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat a felhasználó személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen is (ideértve a felhasználói profilalkotást is), amennyiben ez a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik mely esetben az adatkezelést a Szolgáltató a lehető leggyorsabban megszünteti (bővebben ld. 4.5. pont).

VIII. Az érintett tájékoztatása az esetleges adatvédelmi incidensről

A Szolgáltató legjobb tudása szerint és a kockázatokkal arányosan védi a felhasználó személyes és más típusú adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet működtet, és különleges gondossággal választja ki együttműködő partnereit. Szabályozott és felügyelt módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje, vagy ha az mégis bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja és lekezelje.   

Ha esetlegesen a személyes adatokat érintő incidens mégis bizonyítottan bekövetkezne és valószínűsíthetően magas kockázattal járna a felhasználók jogaira és szabadságaira nézve, akkor a Szolgáltató vállalja, hogy az adatvédelmi incidensről az érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon és tartalommal, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet és az adatvédelmi hatóságot.    

IX. Automatizált folyamatok végrehajtása

Mint adatkezelési alany, a felhasználó kérheti, hogy a Szolgáltató mentesítse a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól, de csakis abban az esetben,

A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:

X. Panasztételhez való jog

Adatkezelést érintő panasszal felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834   

Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

XI. Bírósági jogorvoslathoz való jog

A felügyeleti hatósággal szemben, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben a felhasználó jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, jog – sérelme nélkül, minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az Első Magyar Termelői Tőzsde azért jött létre, hogy lehetőséget adjon termékek, szolgáltatások és befektetési opciók piacra juttatására. Ezen az oldalon a tagok eladhatnak, vásárolhatnak és alkudozhatnak, pontosan úgy, ahogyan egy piacon is tennék.